دانشیار
دکتر جعفر حسنی

دکتر جعفر حسني 

 

                   

 

عضو هيئت علمي گروه روان­شناسي باليني دانشگاه خوارزمي تهران

 

درجه علمی: دانشيار

 

مدير گروه روان­شناسي باليني دانشگاه خوارزمي تهران

 


هیجان و اختلالات هیجانی و تنظیم هیجان
روان شناسی بالینی