مشاوره فردی و گروهی

مشاوره فردی و گروهی

کمک به رفع مشکلات کارکنان و خانواده های شان در حیطه های پیش از ازدواج ،

خانواده ، تربیت فرزند ، تحصیلی شغلی، روان درمانی ، اضطراب ، افسردگی، وسواس، ترسهای مرضی، روانپزشکی،

جهت ارتقاء رضایت فرد از زندگی،احساس امنیت و آرامش در شغل و خانواده و افزایش کارایی پرسنل در محیط کار