پژوهشی

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و غیر تخصصی در حوزه روان شناسی و مشاوره

– ارائه خدمات پژوهشی به سازمان ها و همکاری در طرح های پژوهشی؛

– همکاری با سازمان ها جهت گزینش های استخدامی و معاینات ادورای؛

– شناسایی و ارائه راه کار برای مشکلات سازمانی؛

– انجام آزمون های روان سنجی به صورت فردی و گروهی؛

– همکاری با ادارات و سازمان ها دولتی و غیر دولتی در زمینه ارتقا بهداشت روانی کارکنان و خانواده های آنان؛

– همکاری با سازمان ها جهت اجرای اهداف روان شناسی صنعتی سازمانی؛

– تربیت مشاور و روانشناس از طریق پذیرش کارآموز و کارورز در رشته های مشاوره و روانشناسی زیر نظر اساتید .