خدمات

درمان اضطراب

درمان افسردگی و وسواس

مشاوره پیش از ازدواج و خانواده  درمانی

درمان اختلالات زناشویی

اصلاح و تغیر رفتار

سازگاری با بیماری های مزمن

اختلالات یادگیری

استعداد یابی تحصیلی

ارتقاء عملکرد تحصیلی

پیشگیریی از اعتیاد و سوء مصرف مواد

نورو فیدبک

خدمات  پژوهشی و تحصیلی

تحت نظر اساتید  دانشگاهی  و اعضاء هیت علمی دانشگاه  خوارزمی